Storitve nepremičninskega posredovanja PDF natisni

V letu 2010 smo našo dejavnost razširili tudi na storitve nepremičninskega posredovanja. V okviru tega posredujemo pri prodaji, nakupu, najemu ali oddaji nepremičnin.

Opravljamo vse storitve v zvezi s posredovanjem v prometu z nepremičninami, v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-UPB1, Ur. l. RS 72/2006) in ostalimi predpisi, ki urejajo to področje.

V zvezi s posredovanjem imamo v skladu s predpisi zavarovano odgovornost za opravljanje dejavnosti posredovanja pri Zavarovalnici Triglav d.d. v višini 170.000 EUR za posamezni zavarovalni primer.

Naša posebnost je v tem, da so pri nas v posredniško provizijo vključene tudi vse pravne storitve, vključno s sestavo vseh potrebnih listin in pogodb pri pravnem poslu z nepremičnino.

V okviru plačila za posredovanje v prometu z nepremičninami za naročitelja naše podjetje opravi oz. krije tudi naslednje posle in stroške:

-    z ogledi preveri dejansko stanje nepremičnine;
-    preveri pravno stanje nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini, pogodb in podobno, kar pomeni, da od lastnika nepremičnine ali drugih oseb pridobi dokumentacijo, iz katere je razvidna lastninska pravica na nepremičnini, ter v uradnih evidencah preveri obstoj morebitnih pravic tretjih oseb na tej nepremičnini;
-    seznanja naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in opozori na ugotovljene pravne in dejanske napake;
-    sklene pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami;
-    razišče razmere na trgu in skupaj z naročiteljem sporazumno določi okvirno ceno, po kateri naj bi se nepremičnina prodala, kupila, oddala ali najela;
-    išče priložnosti za sklenitev nameravanega posla in nanje opozori naročitelja;
-    poskrbi za oglaševanje nameravanega pravnega posla v medijih, po svoji ustaljeni praksi, s katero je naročitelj seznanjen in se s takšnim oglaševanjem strinja;
-    organizira in po potrebi vodi oglede nepremičnine;
-    naročitelja obvešča o vseh posebnih okoliščinah nameravanega posla; predvsem o tržnih razmerah, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine, o vsebini predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, o višini in vrsti davčnih obveznosti, o višini stroškov notarskih storitev, vpisu v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroških v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ter o morebitnih tveganjih, povezanih z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih oseb na nepremičnini oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi razmerji v zvezi z nepremičnino in lastništvom nepremičnine;
-    si prizadeva poiskati in vzpostaviti stik med naročiteljem in tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala za sklenitev nameravanega posla;
-    v pisni in telefonski obliki komunicira z naročiteljem (opozorila, obvestila, potrdila);
-    svetuje pri pridobitvi cenitve, ki jo sestavi sodni ali pooblaščeni cenilec;
-    sodeluje pri pogajanjih in pripravah za sklenitev nameravanega posla;
-    organizira in uredi zapis potrebne listine o dogovorjenem poslu (pogodbe, predpogodbe, ipd.) s strani univ. dipl. pravnika;
-    če se stranki posla tako dogovorita, pripravi in izpolni obrazce v zvezi s prenosom lastništva nepremičnine (davčna prijava ipd.);
-    sodeluje pri organizaciji sestanka za overitev podpisov na listinah o sklenjenih poslih;
-    ima v hrambi stvari, ki sta mu jih zaupala naročitelj in tretja oseba (npr. originalno dokumentacijo in ključ), vse do sklenitve nameravanega posla
-    sestavi potrdilo o delni ali celotni izpolnitvi denarne obveznosti iz sklenjenega posla, kot je npr. potrdilo o plačilu delne ali celotne pogodbene vrednosti;
-    sodeluje pri primopredaji nepremičnine in o tem sestavi primopredajni zapisnik.

V zvezi z navedenim nudimo tudi pravno svetovanje in sestavo strokovnih pravnih mnenj.

 


RocketTheme Joomla Templates