Lastnik nepremičnine ni tretja oseba v izvršilnem postopku za realizacijo hipoteke PDF natisni

JEDRO:

Stališče sodišča, v skladu s katerim se lastnik nepremičnine v izvršilnem postopku, ki teče za realizacijo hipoteke na tej nepremičnini, šteje za tretjo osebo v smislu 64. člena ZIZ, temu že vnaprej preprečuje, da bi se sodišče tudi vsebinsko ukvarjalo z ugovornimi razlogi, ki jih ima kot hipotekarni dolžnik. Takšno stališče pomeni izvotlitev pravice dostopa do sodnega varstva in s tem kršitev prvega odstavka 23. člena Ustave.

Preberi več ...
 
Prodaja funkcionalnega zemljišča večstanovanjske stavbe PDF natisni

JEDRO:
Prodaja funkcionalnega zemljišča, ki pripada stavbi v etažni lastnini, v stečajnem postopku nad zemljiškoknjižnim lastnikom, po sklepu stečajnega senata, pomeni za kupca pridobitev lastninske pravice na originaren način (156. člen ZPPSL in 192. člen ZIZ). Vknjižba lastninske pravice na kupca je deklaratorne narave.

Preberi več ...
 
Režim klasične lastnine vs. koncepcija družbene lastnine PDF natisni

JEDRO:
V klasičnem sistemu civilnega prava lahko pravna razmerja lastninske pravice na nepremičninah in prometa z nepremičninami res temeljijo le na načelu "superficies solo cedit" (z izjemami kot so npr. stavbna pravica in etažna lastnina) in načelu zaupanja v zemljiško knjigo. Vendar je treba upoštevati, da koncepcija družbene lastnine ni temeljila na omenjenih načelih. Značilnost takratne ureditve in dejanskega stanja nepremičnin je bila nekakšna zakrnelost tistih institutov stvarnega prava, ki imajo svojo vlogo v tržnem gospodarstvu (med drugim načela zaupanja v zemljiško knjigo). Za promet s pravicami na nepremičninah v družbeni lastnini so veljala drugačna pravila, kot jih pozna pravni režim zasebne lastnine.

Preberi več ...
 
Prenos pravice uporabe na funkcionalnem zemljišču PDF natisni

JEDRO:
V konkretni zadevi je tožena stranka prodala zemljiškoknjižno nevknjižen lokal, kar se je v sami prodajni pogodbi odrazilo tako, da tožeči stranki (takrat še) ni prenesla pravice uporabe na funkcionalnem zemljišču. V takšnih situacijah pa pravica uporabe (oziroma kasneje lastninska pravica) na funkcionalnem zemljišču ni neločljivo povezana z lastninsko pravico na prodani nepremičnini.

Preberi več ...
 
Del parcele ne more biti predmet lastninske pravice PDF natisni

JEDRO:

Zemljiškoknjižno sodišče ne preverja površine zemljišča parcele, v zvezi s katero je predlagan vpis. Del zemljiške parcele oziroma več delov različnih parcel, čeprav natančno opisno določen, brez ustreznega načrta parcelacije ne more biti predmet lastninske pravice ali njenega prenosa oziroma vknjižbe.

Preberi več ...
 


RocketTheme Joomla Templates