Splošni pogoji poslovanja pri opravljanju pravnih storitev PDF natisni
 • Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsa pogodbena razmerja, ki nastanejo med družbo VKNJIŽBA nepremičninski postopki d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: ponudnik) in naročnikom oziroma naročniki storitev, razen za pogodbena razmerja, v katerih je s pogodbo veljavnost teh splošnih pogojev delno ali v celoti izključena.

Če določbe posamezne pogodbe med ponudnikom in naročnikom odstopajo od določil teh splošnih pogojev, veljajo določbe posamezne pogodbe.

S sklenitvijo pogodbe s ponudnikom naročnik potrjuje, da so mu bili ti splošni pogoji znani in da so mu bile njihove določbe v celoti jasne in razumljive.


 • Naročnik

Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki s ponudnikom sklene pogodbo izvedbi storitev. Naročnik je lahko tudi več fizičnih ali pravnih oseb (npr. združenje etažnih lastnikov, združenje solastnikov ipd.).

Če kot naročnik nastopa več fizičnih ali pravnih oseb, so te dolžne določiti eno izmed njih ali tretjo osebo kot kontaktno osebo, ki v postopku izvedbe storitev sodeluje v posebni vlogi koordinatorja. Koordinator ni zastopnik naročnika, razen če ima za to posebno pooblastilo. Šteje se, da je ponudnik izpolnil svoje dolžnosti glede informiranja in obveščanja naročnika, če je obvestil kontaktno osebo.


 • Dolžnost seznanitve

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje in soglaša:

 • da ga je ponudnik v celoti in natančno seznanil s predvidenim potekom postopka izvedbe naročila in da mu je potek jasen in razumljiv;
 • da je imel možnost k predvidenemu poteku postopka izvedbe naročila podati pripombe in postaviti vprašanja in da se je ponudnik do morebitnih pripomb obrazloženo opredelil ter odgovoril na morebitna vprašanja;
 • da ga je ponudnik seznanil s tveganji, ki lahko ogrozijo ali zavlečejo predvideni postopek izvedbe naročila oziroma predvideno trajanje le-tega;
 • da je seznanjen z dejstvom, da je pravilna in pravočasna izvedba naročila poleg ponudnika odvisna tudi od ravnanja naročnika ter od tretjih oseb, katerih sodelovanje je v postopku nujno in med katerimi nekatere (sodišča, organi in organizacije državne uprave) delujejo po posebnih zakonitostih;
 • da za namene obveščanja ponudnik lahko uporablja navadno pošto, v izjemnih primerih pa tudi elektronsko pošto in da se obvestilo naročniku šteje za dostavljeno, če ga je ponudnik oddal priporočeno na pošto ali je če elektronsko sporočilo odposlal na naročnikov elektronski naslov.


 • Sodelovanje naročnika

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da je za pravilno in pravočasno izvedbo naročila bistveno njegovo sodelovanje. Naročnik se zavezuje, da bo ponudniku v najkrajšem možnem času posredoval vse podatke in informacije, ki jih bo ponudnik zahteval, ter da mu ne bo zamolčal ali prikril podatkov, ki so ali bi lahko bili pomembni za uspešno izvedbo naročila.

Naročnik se zavezuje ponudniku izročiti listine ali kopije listin o nepremičnini, iz katerih je možno ugotoviti pravno in dejansko stanje nepremičnine (lastništvo, bremena in druge stvarno pravne okoliščine, predkupne pravice, upravno pravna dovoljenja, soglasja, načrte, urbanistične podatke in potrdila, komunalne in druge kapacitete nepremičnine, idr.) ter osebne identifikacijske listine, ki so pomembni za uspešno izvedbo naročila.

Naročnik se zavezuje seznaniti ponudnika z vsemi podatki, ki jih ni mogoče dobiti iz dokumentov o nepremičnini in so ali bi bili lahko pomembni za uspešno izvedbo naročila.

Naročnik soglaša, da bo podatke posredoval na način in v obliki, kot to zahteva ponudnik, vključno z izpolnitvijo potrebnih obrazcev in formularjev, ki mu jih bo posredoval ponudnik.

Naročnik je dolžan ponudnika od samega začetka pogodbenega razmerja sproti in nemudoma obveščati o vseh dejstvih in okoliščinah, ki bi lahko kakorkoli vplivali na potek izvrševanja naročila.

Naročnik soglaša, da ponudnik ni odgovoren za škodo, neposredno ali posredno, ki bi izvirala iz dejstva, da naročnik ponudniku ni posredoval zahtevanih in/ali drugih za razmerje pomembnih podatkov ali jih ni posredoval pravočasno ali jih je posredoval v nasprotju z določbami te točke splošnih pogojev.

Naročnik jamči za resničnost, točnost in popolnost danih podatkov ter je odgovoren za vso škodo, ki bi ponudniku ali tretji osebi nastala zaradi zamolčanja oz. opustitve zavez iz te točke splošnih pogojev.


 • Izvršitev pogodbenega razmerja

Ponudnik naročilo izvrši, kot je opredeljeno v pogodbi med njim in naročnikom; kolikor to v pogodbi ni opredeljeno, se naročilo izvrši skladno z zadnjo ponudnikovo ponudbo, ki jo je naročnik sprejel.

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da ima ponudnik pravico, da dodatne storitve, ki v pogodbi ali ponudbi niso bile opredeljene, naročniku zaračuna dodatno, v skladu s cenikom, ki je objavljen na ponudnikovem spletnem mestu, v poslovnih prostorih ali na drug običajen način.


 • Privolitev za obdelavo osebnih podatkov

Naročnik s sklenitvijo pogodbe s ponudnikom ali sprejemom ponudbe daje osebno privolitev v smislu zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), da lahko ponudnik osebne podatke, ki se nanašajo nanj, hrani in obdeluje z namenom hitre, kvalitetne in pravilne izpolnitve pogodbenega razmerja. Pri tem lahko ponudnik obdeluje samo tiste podatke, ki so nujni za dosego namena pogodbenega razmerja in samo v obsegu, ki je nujen za dosego namena pogodbenega razmerja.


 • Izključitev in omejitev odgovornosti

Poleg primerov, določenih v drugih določbah teh splošnih pogojev, je odgovornost ponudnika za škodo, neposredno ali posredno, v celoti izključena v naslednjih primerih:

 • če je škoda neposredna ali posredna posledica ravnanja naročnika ali osebe, za katero naročnik odgovarja;
 • če je škoda neposredna ali posredna posledica časovnih zamud pri sodiščih, državnih organih in ostalih subjektih, katerih sodelovanje je v postopku urejanja etažne lastnine nujno, na katere ponudnik nima vpliva
 • če je škoda neposredna ali posredna posledica višje sile, pri čemer se kot višja sila šteje dogodek, na katerega ponudnik ne more vplivati, ga ob sklepanju pogodbe ni mogel in moral predvideti, ob njegovem nastanku pa ga ni mogel odvrniti ali se mu izogniti; za višjo silo se šteje tudi nepredviden in nerazumljiv odstop sodišč in upravnih organov od ustaljene prakse;


 • Odstop od pogodbe

Ponudnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, ne da bi moral naročniku povrniti morebitno škodo in ne da bi moral naročnika na to možnost posebej opozoriti, razen če je v tem členu določeno drugače, če:

 • naročnik zamudi s katerimkoli plačilom ali delom plačila po pogodbi za več kot 15 dni;
 • naročnik tudi po predhodnem opozorilu in eventualnem naknadnem roku s strani ponudnika ne izpolni pravočasno katerekoli izmed svojih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja
 • se po sklenitvi pogodbenega razmerja pojavijo taka nova dejstva in nove okoliščine, na katere ponudnik nima vpliva, zaradi katerih predvidenih storitev ni več mogoče izvršiti ali bi nastala škoda, če bi se izvršile; ponudnik lahko v takem primeru odstopi od pogodbe tudi, če je možnost nastanka takih okoliščin ob sklenitvi pogodbe predvidel in je nanje naročnika opozoril.

V primeru odstopa od pogodbe po prejšnji točki, je ponudnik upravičen do plačila za delo in vse storitve, ki so bile do odstopa že opravljene za naročnika.

Če v vlogi naročnika nastopa več lastnikov v posamezni stavbi in svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja ne izpolnjuje eden ali nekaj lastnikov (ki pomenijo manjšino glede na ostale lastnike, ki so pristopili k pogodbi), tako da to povzroča občutne zastoje v postopku ali škodo ostalim lastnikom etažnih enot, lahko ponudnik odstopi od izvedbe pogodbe za te posamezne lastnike (njihove etažne enote), pri tem pa je upravičen do plačila za storitve, ki jih je že opravil v zvezi s temi lastniki oziroma enotami; v tem primeru se izvedba naročila za ostale lastnike zaključi skladno s pogodbo ali ponudbo.


 • Dovoljenje za navedbo med referencami

S sprejemom teh splošnih pogojev naročnik ponudniku daje nepreklicno in trajno dovoljenje, da osnovne podatke o nepremičnini, ki je predmet storitve, javno objavi v svojem seznamu referenc, skupaj z navedbo izvedenega naročila in njegovih značilnosti.

Če je naročnik fizična oseba, se dovoljenje iz prejšnjega odstavka šteje za osebno privolitev s smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).


 • Avtorske pravice

Z izvedbo naročila ponudnik na delih, ki nastanejo kot rezultat izvedbe naročila, na naročnika ne prenese materialnih avtorskih pravic. Ponudnik naročniku dovoljuje, da avtorska dela, ki nastanejo kot rezultat izvedbe naročila, uporabi izključno za namene, za katere je bilo dano naročilo.

Razmnoževanje avtorskih del iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le za namen izdelave varnostnih kopij. Za kakršnokoli drugačno uporabo avtorskih del mora naročnik pridobiti predhodno pisno dovoljenje ponudnika.


V Ljubljani 1.4.2009

VKNJIŽBA d.o.o.


 
RocketTheme Joomla Templates